We have no responsibility for the contents in this web community!

ถ้าเข้ามาแล้วพบว่ากระทู้ไม่เรียงตามวัน/เวลา ให้คลิ๊กตรงคำว่า Date/Time ที่อยู่ตรงแถบสีม่วงๆ นะครับ


ห้ามลงประกาศโฆษณา หรือโปรโมทในเชิงธุรกิจใดๆ ทุกชนิด ยกเว้นสปอนเซ่อร์!!!!!

*** ห้ามใช้เนื้อที่บอร์ดเพื่อแอบแฝงขายบริการทางเพศ ***

RBR Section


Register
สมัครสมาชิก


What's RBR?
ต่ออายุสมาชิก

**** ส่วนบริการเข้าบอร์ดลับเฉพาะสำหรับสมาชิก RBR (บอร์ดรูป Devil), (บอร์ดวีดีโอ Zombie) ต้องการติดต่อสอบถาม ส่งเมลล์ที่ ryubedroom@yahoo.com เท่านั้น ****

กรุณาคลิ๊กที่นี่และ Bookmark ไว้ด้วยครับ

PalmPlaza.us

Subject: "โดนห้องโน้นไล่มา แค่ตั้งกระทู้เพราะอยากรู้ เรื่องนั้นจริง ๆ"     Previous Topic | Next Topic
Printer-friendly copy     Email this topic to a friend    
Conferences Story Club Topic #648
Reading Topic #648
102
Guest

"โดนห้องโน้นไล่มา แค่ตั้งกระทู้เพราะอยากรู้ เรื่องนั้นจริง ๆ"
 
14-Oct-14, 07:49 PM (SE Asia Standard Time)
 
   แค่อยากรู้ว่า สามีภรรยาที่มีลูกเล็ก นอนห้องเดียวกัน เวลาร่วมรักกัน ลูกที่นอนด้วยจะสำลักกลิ่นน้ำควยมั้ย


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP |
|
| boyplaza.net Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน
Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
g
Guest

2. "RE: โดนห้องโน้นไล่มา แค่ตั้งกระทู้เพราะอยากรู้ เรื่องนั้นจริง ๆ"
In response to message #1
 
31-Jul-16, 09:40 AM (SE Asia Standard Time)
 
   Title:none,Content:10ชั่วโมงกอนหนาสวัสดี ครับผมชื่อปอผมเป็นเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาชั้น ที5◌ ผมสอบไดทุนมาเรียนอยูในโรงเรียนที่ได ชื่อวาเป็นโรงเรียนอันดับตนๆของประเทศ โรงเรียนที่ไดชื่อวาถาหากไดเรียนที่นี ถือวาคุณ ประสบความสําเร็จในชีวิตไปแลว50%เพราะที่นี่ เป็นใบเบิกทางเขาสูมหาวิทยาลัยชื่อดังของใน และนอกประเทศไมแปลกที่จะมีเด็กเป็นหมื่นตาง ฝาฟันเพื่อใหไดเขามาเป็นสวนหนึ่งของที่นี่ นา ดีใจแทนใชมั้ยละ!ที่ผมไดเรียนที่นี่ หึๆเปลาเลย ที่นี่มันคือนรกที่ฉากหนาหลอกใหเชื่อวาเป็น สวรรคเทานั้นเองเพราะอะไรนะเหรอ... "โพละ!!" นั่นไงยังไมทันตองพิสูจนเลย◌ไขไกหนึ่งลูกก็ถูก เขวี้ยงเขาที่ไหลผมอยางจังเละคาไหล!"โถ!ทําไม ไมโดนหัววะ" เสียงไอคนทําพูดอยางเสียดายที่ มันปาไมโดนหัวผมและแนนอนคนที่อยูแถวนั้น ตางก็หัวเราะเยาะสะใจแทนที่จะมีใครมาแสดง ความเห็นใจใหผมถามวาโกรธไหม? มันโกรธจน ชินไปหมดแลวละเพราะผมโดนมาอยางนี้ตั้งแต เขามาเรียนที่ม.4 หนึ่งปีเต็มกับการชดใชกรรมใน นรกนี้ สวนผมก็ทําอะไรไมไดเพราะไอคนพวกนี้ มันมีอิทธิพลพอแม เป็นคนใหญโตทั้งนั้น


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP | boyplaza.net Gay Movies หนังใหม่อัพเดททุกวัน เริ่มต้น 50 บาทเท่านั้น โหลดได้ไม่จำกัด 3 วัน Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top
g
Guest

3. "RE: โดนห้องโน้นไล่มา แค่ตั้งกระทู้เพราะอยากรู้ เรื่องนั้นจริง ๆ"
In response to message #2
 
31-Jul-16, 09:44 AM (SE Asia Standard Time)
 
   Title:none,Content: "คุณยายพูดอีกทีไดมั้ย ครับคือสงสัยผมคงฟังไมชัด"เสียงผมพูดอยาง งุนงงหลังจากไดยินสิ่งที่หญิงชราตรงหนาพูด "เอ็งไดยินไมผิดหรอกขาบอกวาขามีเวทยมนตร ที่ชวยเอ็งได"หญิงชราตรงหนายังคงพูดในสิ่งที่ ผมไดยินตอนแรกผมไมเคยรูจักแกผมแคเขามา ชวยพยุงแกเพราะ◌เห็นวาแกจะลมแตที่ ประหลาดไปกวานั้นแกกลับรูเรื่องของผมทุก อยางรวมทั้งเรื่องเลวรายที่ผมกําลังเผชิญในตอน นี้ "เออคุณยายครับ..."ผมทําหนากระอักกระอวน ใจก็เพราะผมไมคอยเชื่อเรื่องแบบนี้สักเทาไร "ถา เอ็งไมเชื่อก็ไมเป็นไรแตเอ็งเก็บสิ่งนี้ไวเถอะมันจะ เป็นประโยชนกับเอ็ง"หญิงชราพูดกอนจะหยิบ ถุงเล็กๆสีแดงใสมือผม "มันคืออะไรครับ?"ผมรับ มาอยางงงๆ "มันคือสิ่งที่จะทําใหเอ็งสมปราถนาไง เอ็งลองหลับตาแลวอธิษฐานดูสิ"หญิงชราพูด ดวยทาทีใจเย็นแตแฝงไปดวยความนาฉงนเอา วะ!ลองอธิษฐานดูก็ไมนาเสียหายอะไรผม หลับตากอนจะอธิษฐาน 'ถาคําขอนี้เป็นจริงขอให ผมไมตองเจอเรื่องเลวรายอยางทุกวันนี้ ขอใหไอ คนที่มันเกลียดผมมันตองมาเป็นทาสรับใ◌ผม แทนสาธุ!!!'สบายใจเหมือนกันแฮะ! "เออคุณ ยายครับขอบคุณนะครับ....อาว!หายไปไหน แลว"◌


  Alert แจ้งลบข้อความนี้ | IP Printer-friendly page | Edit | Reply | Reply With Quote | Top

Conferences | Topics | Previous Topic | Next Topic

*** ข้อความที่ท่านได้อ่านในเว็บเพจนี้ เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และตีพิมพ์แบบอัตโนมัติ ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้ ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย
และ ไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง
ห้ามโพสข้อความ รูปภาพ ไฟล์ที่มีลิขสิทธิ์ ที่สร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น
ท่านสามารถแจ้งลบข้อความได้ที่ Link "แจ้งลบข้อความ" ที่มีอยู่ใต้ข้อความทุกข้อความ หรือแจ้งมาได้ที่ ryubedroom@yahoo.com

Our Sponsor


Copyright Palm-Plaza,Inc. All Rights Reserved.


 free counters