Go back to previous page
Forum URL: http://www.palm-plaza.com/cgi-bin/CCforum/board.cgi
Forum Name: Story Club
Topic ID: 723
Message ID: 0
#0, รักแล้วลืมยาก
Posted by tuikitpra2234 on 28-Apr-16 at 10:10 PM
เราเจอกันที่ซาวน่า
และรู้จักัน3เดือน เขาก็ไปไม่รู้ทำไม
หายไปเฉยๆ โทรหาบอกไม่รู้จัก
6ปีแล้วเรายังคิดถึง
ไม่ใช่เรื่องอะไร
คือรัก