Go back to previous page
Forum URL: https://www.palm-plaza.com/cgi-bin/CCforum/board.cgi
Forum Name: ThE LoveR
Topic ID: 254609
Message ID: 16
#16, RE: ประกาศ ขอความร่วมมือ ตั้งชื่อกระทู้-หัวกระทู้ ด้วยความยาวไม่เกินสองบรรทัดค่ะ
Posted by น้องแจ้งใจ on 27-Mar-24 at 08:58 PM
In response to message #15
>ชื่อกระทู้ยาวมากค่ะเจ๊แอ๋ว
>
>https://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/258591.html?2

ยาว แต่ไม่เกิน 2 บรรทัด น้องแจ้งใจเช็คให้แล้ว อนุมัติให้ผ่านค่ะ

เพราะกฎตั้งว่า ขอความร่วมมือ ตั้งชื่อกระทู้-หัวกระทู้ ด้วยความยาวไม่เกินสองบรรทัด

น้องแจ้งใจเช็คผ่านคอมแล้ว ไม่เกินค่ะ โมแอ๋วไม่ต้องไปทำตามเกมอีตัวโคลนชื่อน้องนะคะ