Go back to previous page
Forum URL: https://www.palm-plaza.com/cgi-bin/CCforum/board.cgi
Forum Name: ThE LoveR
Topic ID: 254609
Message ID: 4
#4, RE: ประกาศ ขอความร่วมมือ ตั้งชื่อกระทู้-หัวกระทู้ ด้วยความยาวไม่เกินสองบรรทัดค่ะ
Posted by หีห่วงดอทคอม on 01-Dec-23 at 07:49 PM
In response to message #3
>ขอบคุณโมแอ๋วที่รับฟังเสียงของผู้เล่นค่ะ
>
>อันนี้ขอยกตัวอย่างกระทู้ของกะเทยสัตว์นรกตัวเหี้ยประจำบอร์ดที่มันตั้งนะคะ
>ชื่อกระทู้ยาวๆทั้งนั้นค่ะ
>
>พอมีกฎข้อนี้มาทำให้ผู้เล่นสบายใจขึ้นว่าจะไม่มีกระทู้ยาวๆ
>ของกะเทยเหี้ยตัวนี้โผล่มาอีก
>
>https://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/254151.html?5
>
>https://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/254419.html?12
>
>https://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/254493.html?4
>
>https://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/254602.html?0
>
>https://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/254593.html?1
>
>https://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/252676.html?10
>
>https://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/254592.html?2
>
>https://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/254525.html?0
>
>https://www.palm-plaza.com/CCforum/DCForumID3/254454.html?7

เลียตีนเก่งจัง อีลูกทาส