Go back to previous page
Forum URL: https://www.palm-plaza.com/cgi-bin/CCforum/board.cgi
Forum Name: ThE LoveR
Topic ID: 257085
Message ID: 2
#2, RE: นักเรียนนายร้อยจปร. 1,600 นาย เตรียมจัดกิจกรรม ถวายกำลังใจ พรุ่งนี้
Posted by ค่ะ on 11-Feb-24 at 07:32 PM
In response to message #1
เเต่งตัวสวยๆ ขับรถหรูๆ ไปป้วนเปี่ยนเเถวหน้าโรงเรียนวันศุกร์คะ เวลาน้องเดินออกมาเเล้วอาษาไปส่ง