Go back to previous page
Forum URL: https://www.palm-plaza.com/cgi-bin/CCforum/board.cgi
Forum Name: ThE LoveR
Topic ID: 258749
Message ID: 100
#100, RE: ⚣⋮⚢เมาท์มอย อัพเดท วงการซีรีย์วาย คู่จิ้นวาย ได้ที่กระทู้นี้ กระทู้ที่ 402
Posted by . on 03-Apr-24 at 11:37 AM
In response to message #0
ถึงน้องกะเทยจะไม่ออกมาพูดคอลเอ้าท์อะไรแบบตะโกน แต่น้องมันก็มีส่วนอย่างมากทำให้สังคมไทยเปิดใจกับ LGBTQ มากขึ้น ทำให้คนอื่นกล้าที่จะแสดงออกและมีที่ยืนในสังคมมากขึ้นข่ะ